неділя, 14 лютого 2016 р.
ТЕМА 3. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТІЙКОСТІ ГЕОСИСТЕМ ДО АНТРОПОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

УРОК №5
Тема: Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища
Мета: ознайомити учнів із поняттям «забруднення», з основними показниками забруднення, розглянути основні антропогенні джерела за­бруднення навколишнього середовища; розвивати навички аналізу й синтезу інформації; формувати науковий світогляд та розуміння важливості свідомого і міцного володіння системою екологічних знань; виховувати бережливе ставлення до природи та естетичні смаки.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Методи, форми та прийоми навчання: інформаційно-рецептивний: мовний (розповідь-пояснення, бесіда, робота з підручником), наочний; репродуктивний (вправи та прийоми «Тест-контроль», «Буцинки», «Сніжна грудка», «Дерево рішень», «Екологічний бумеранг», «Мозковий штурм»); пошуковий (евристична бесіда, самостійна робота з підручником, складання таблиць)
Міжпредметні зв’язки: біологія, основи здоров’я
Обладнання й матеріали: малюнки, таблиці, відео-презентація із зображенням різних видів і джерел забруднення навколишнього середовища.
Девіз уроку: Природа – такий же унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо. І.П.Бородін
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
Привітання налаштування на робочий лад

ІІ. Актуалізація опорних знань

Тест-контроль
1. Екологія як наука сформувалась:
а) у стародавньому світі;
б) у середньовіччі;
в) у ХІХ столітті;
г) в кінці ХХ століття.

2. Термін «екологія» запропонував:
а) Аристотель;
б) Е.Геккель;
в) В.І.Вернадський;
г) М.Ф. Реймес.

3. Автором вчення про біосферу і ноосферу є:
а) К. Мебіус;
б) В. Вернадський;
в) Ф. Даль;
г) А. Тенслі.

4. Хімічні продукти, які утворюються без участі живих організмів - це:
а) Жива речовина;
б) Біогенна речовина;
в) Біокосна речовина;
г) Косна речовина.

5. Продуктами діяльності живих організмів є:
а) Жива речовина;
б) Біогенна речовина;
в) Біокосна речовина;
г) Косна речовина.

6.Вкажіть найнижчий рівень організації живої природи:
а) клітинний;
б) популяційний;
в) молекулярний;
г) організменний.

7. Яка з геосфер є найдавнішою:
а) соціосфера;
б) літосфера;
в) біосфера;
г) атмосфера.

8. Вкажіть помилкове твердження щодо біосфери:
а) біосфера – це організована оболонка Землі;
б) головною формою діяльності живих організмів у біосфері є їхня біохімічна робота;
в) біосфера – це глобальна екосистема планети, рушійною силою розвитку якої є жива речовина;
г) біосфера охоплює всю атмосферу та верхні шари літосфери та гідросфери.

9. Зазначте правильне твердження:
а) ноосфера – це «розумна» оболонка Землі;
б) ноосфера – це оболонка Землі, в якій живуть нові види організмів;
в) ноосфера є частинкою біосфери;
г) ноосфера – особлива оболонка Землі, яка розвивається поза біосферою.

10. Характерними ознаками ноосфери є:
а) масове створення речовин, які не є характерними для неї;
б) вихід ноосфери за межі біосфери у зв’язку із стрімким науково-технічним прогресом;
в) незалежність процесів у біосфері від діяльності людини;
г) розсіювання енергії у ноосфері, а не її накопичування, як це було до появи людства.

11. Який вчений розглядав ноосферу як певний стан біосфери, за якого розумова діяльність стає визначним фактором її розвитку.
а) Е.Геккель;
б) В.І.Вернадський;
в) Е.Леруа;
г) П.Т.де Шарден.

12. Аварія на ЧАЕС є:
а) екологічною проблемою;
б) екологічною катастрофою;
в) екологічною кризою;
г) екологічним наслідком.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Перегляд «Міні-фільму»

(Перегляд відео про забруднення ґрунту, води,повітря діяльністю людини)

2. Формування мети і завдань уроку

Спочатку ми разом з вами перевірили ваші глибокі знання
Тепер спробуємо дати відповідь на запитання: Категорія «Забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.
Потім потренуємо мозок – виконаємо різні вправи.
І, нарешті, покладемо до скриньки пам’яті дещо цінне – наші нові знання.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1.Розповідь учителя з елементами бесіди
Забруднення — це зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків.

Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне виникає в ре­зультаті природних причин — виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. Антропогенне забруднення — результат людської діяльності.

За масштабами забруднення поділяють на такі види:
• глобальні (планетарні): озонові дірки, кислотні дощі, парниковий ефект, підвищення рівня радіації і забруднення Світового океану;
• регіональні: забруднення окремих частин країни, басейну окремої річки, моря;
• локальні: невеликих масштабів від локальних джерел забруднення (вихлоп­на труба конкретного автомобіля, викид газоподібних чи твердих відходів окремого підприємства).

2. Складання таблиці

Основні показники забруднення навколишнього середовища
Показник
Характеристика показника
1
Модуль техногенного навантаження (М.т.н.)
Відношення маси викидів забруднювальних речовин до одиниці площі. В Україні МТН становить 1170т/км2
2
Гранично допустима концентрація (ГДК)
Це максимальна концентрація якоїсь речовини в повітрі, воді, яка не шкодить здоров’ю людини, не знижує її самопочуття й працездатності. Виражається ГДК у повітрі – в мг/м3, воді – мг/л, у ґрунті і продуктах харчування – кг/кг
3
Біологічна потреба кисню (БПК)
Показник забруднення води органічними сполуками, який визначається як кількість Оксигену, необхідна для біохімічного окиснення органічних речовин, що містяться в одиниці об’єму води за певний період часу. БПК5 оцінюють за 5 діб, БПК20 – за 20 діб

3. «Буцинки» або Банк усіляких цікавинок

(використання прийомів новизни й семантизації)

Сьогодні загальна потужність джерел антропогенного забруднення в бага­тьох випадках перевершує потужність природних. Природні джерела нітро­ген оксиду викидають 30 млн т на рік, а антропогенні — 35-50 млн т; сульфур діоксиду — відповідно, 30 і понад 150 млн т. У результаті діяльності людини свинцю потрапляє в біосферу в 10 разів більше, ніж у процесі природних за­бруднень.
Щорічні надходження пестицидів і мінеральних добрив на поля України сягають за 90 тис. т і 4,5 млн т відповідно.
Щорічно у водойми України скидається близько 4 млрд м3 забруднених стоків.

4. Самостійна робота учнів з підручником
Основні антропогенні джерела забруднення і вплив на живі організми
Прочитати текст підручника с. 34-35 і скласти опорний конспект

V. Узагальнення і систематизація знань

1. Вправа «Екологічний бумеранг»
(метод конструювання правил)
ЛЮДИНА               ПРИРОДА
Роздивіться схему «Екологічного бумерангу» і скажіть чому вона має таку назву. (учні висловлюють думки і пропозиції)

3. Вправа «Дерево рішень»

У класі встановлюється суха гілка («дерево») з предметами,що негативно впливають на природу: пластикові пляшки, консервна бляшанка, баночка з аерозолем, скляна пляшка, поліетиленовий пакетик, коробка сірників, книга, пральний порошок, шматок шини тощо
Методом мозкового штурму учні дають характеристику цим предметам з точки зору їх впливу на навколишнє середовище.

I. Підсумок уроку
Вправа «Сніжна грудка»
Слово – речення – питання - відповідь.
Перший учень проговорює слово, що стосується даної теми, другий складає речення з цим словом, третій складає питання до цього слова, а четвертий відповідає на нього.

II. Домашнє завдання
Вивчити 9 підручника.

III.Рефлексія «Піктограма настрою»
Вивчення психологічного стану учнів за піктограмою.
Перед вами піктограми зображень облич людини в різному емоційному стані. Відмітьте номер того зображення, яке відповідає вашому настрою на кінець уроку:1. Задоволення.
2. Подив.
3. Сум
4. Незадоволення.

Немає коментарів :

Дописати коментар