пʼятниця, 26 лютого 2016 р.

Позакласна роботаКРОСВОРД «УЧЕНІ-ХІМІКИ»
Вписавши у  клітинки по горизонталі прізвища відомих вчених, у вертикальному стовпчику прочитаєте афоризм.1. Учений, який у 1774 р. відкрив кисень і дослідив його властивості.
2. Уче­ний, автор безстружкового методу аналізу сплавів.
3. Засновник фізико-хімічного аналізу в металургійній промисловості.
4. Академік, засновник наукової школи хімії органічних барвників.
5. Учений-органік, який розвинув ідеї О. Бутлерова про взає­мний вплив атомів у молекулах.
6. Російський учений, засновник хімії металоорга­нічних сполук.
7. Автор першого в світі синтезу натрій-бутадієнового каучуку.
8. Засновник термохімії, автор закону.
9. Український учений, що вивчав механізм хімічних реакцій.
10. Німецький хімік, який запропонував структурну формулу бен­золу.
11. Професор, який розвинув хімічну теорію розчинів.

КРОСВОРД «ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ»По-горизонталі:1. Розділ фізичної хімії, в якому вивчають зв'язок між електричними та хімічними процесами.
2. Хімічний процес, зворотний до електролітичної дисоціації.
3. Речовини, розчини та розплави яких не проводять електричний струм.
4. Один з основних ме­тодів наукового дослідження, що в ньому вивчення явищ відбувається за допомогою доцільно вибраних або штучно створених умов.
5. Відносний вміст даної складової (компоненту) в суміші або розчині.
6. Визначення кількості речовини, що є в якомусь розчині, шляхом порівняння його реакцій з реакціями розчину, концентрація якого відо­ма.
7. Розклад молекул на простіші молекули, атоми, атомні групи або йони.
8. Речо­вини, що в них носіями електрики є позитивні й негативні йони.
9. Автор теорії елект­ролітичної дисоціації.
10. Хімічні сполуки або суміші, здатні розчиняти інші речовини.
По-вертикалі (ключове слово):
Хімічний процес розпаду електроліту на йони під час проходження через його розчин або розплав постійного електричного струму.

КРОСВОРД « ХІМІЯ У ПОБУТІ»По горизонталі:
1. Кристалічна речовина, що її водний розчин використовують як отрутохімікат, переважно контактної та кишкової дії.
2. Хімічні речовини, що їх використовують для боротьби з бур'янами.
3. Вибухова речовина.
4. Отруйні хімічні сполуки для про­травлювання насіння.
5. Дисперсні системи, утворені з твердих або рідких части нок, завислі в газоподібному середовищі (наприклад, у повітрі).
6. Органічні речови­ни, різні за кольором.
7. Розчинник для багатьох органічних речовин, найпростіший кетон.
8. Органічні й неорганічні речовини, що після введення до розчину змінюють свої кольори або колір розчину й таким чином дають змогу визначити їхню хімічну природу.
9. Скам'яніла викопна смола хвойних дерев третинного періоду, що її вико­ристовують для виготовлення каніфолі, ліків, фарб, ювелірних виробів.

По вертикалі (ключове слово):
Пришвидшений розвиток хімічної промисловості, впровадження хімічних про­цесів, методів виробництва і речовин у різні галузі народного господарства, широке використання хімічних продуктів у виробництві і для культурно-побутових потреб.

КРОСВОРД «РОЗЧИНИ»По горизонталі:
1. Прилади для вимірювання кількості тепла, що виділяється або вбирається внаслідок різних хімічних або фізичних процесів.
2. Перехід газу або пари в рідину або тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх.
3. Здатність речовини утворювати з іншими речовинами однорідні системи-розчини.
4. Розшарування го­могенної системи з утворенням угруповань у вигляді драглистих крапель.
5. Грубо-дисперсні системи, в яких дисперсна фаза є твердою, а дисперсне середовище -рідиною.
6. Хімічні сполуки або суміші, що здатні розчиняти інші речовини.
7. Пе­рехід речовини з газоподібного, рідкого або твердого стану в кристалічний.
8. Речо­вини, що в них носіями електрики є позитивні й негативні йони.
9. Розчини з великою кількістю розчиненої речовини в одиниці об'єму розчину або розчинника.
10. Зли­пання частинок колоїдів при їхньому зіткненні в процесі броунівського руху.
11. Суміш двох незмішуваних рідин, з яких одна розподілена в іншій у вигляді дрібних крапли­нок.
12. Явище повного або часткового розпаду розчинених електролітів на йони – е лектрозаряджені атоми або групи атомів.
По вертикалі (ключове слово):
1. Величина, яка виражає відносний вміст даного компоненту в суміші або в розчині.

КРОСВОРД «ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. КИСЕНЬ. ВОДЕНЬ»По вертикалі:
1. Найлегший газ, що у сполуці з киснем утворює воду.
2. Речовина, що впливає на зміну швидкості хімічної реакції, але сама при цьому не змінюється.
3. Хімічні сполуки елементів з Оксигеном.
4. Сполучення якої-небудь речовини з киснем.
5. Реакції окиснення, що відбуваються з виділен­ням тепла і світла.
6. Промисловий спосіб добування кисню з води.
7. Сіль, продукт розпаду калій перманганату.
По горизонталі:
8. Хімічний елемент, складова кисню.


КРОСВОРД "ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ"
По горизонталі (ключове слово): Хімічний елемент, найлегший газ, що у сполуці з Оксигеном утворює воду.
По вертикалі:
1. Найпоширеніший елемент на поверхні земної кулі.
2. Окисно-відновний процес, при якому відбувається при­єднання електронів.
3. Італійський учений, автор газово­го закону.
4. Хімічні реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюється кілька нових речовин.
5. Речови­на, що завдяки їй відбувається реакція відновлення.
6. Реакція, що супроводжується з виділенням світла й теп­ла.
7. Реакції, під час яких з кількох речовин утворюється одна нова речовина.
8. Безбарвний газ без смаку й запа­ху, що за його участю відбуваються важливі явища, як дихання живих істот і горіння.

1 коментар :

  1. Ответи на кросворди можно мне нужни ответи учительпопросил с ответами

    ВідповістиВидалити